sahypa_banner

Aşhana üçin çydamly emeli kwartal çüýşesini geýiň

Hapa çydamly, aňsat arassalamak

Çydamly, Gural çyzmaga çydamly

Täze stil häzirki zaman stiline laýyk gelýär

Reňkli gözellik

-Okarky ýa-da aşaky gurnama

Waterokary suw derejesi

Lazer belligi

Mysal üçin sargyt lomaý bahadyr


 • ModelCES2024
 • Ölçegi800 × 500 mm
 • MaterialKwars gumy, akril plastmassa
 • GurnamaGurnama
 • Bowl stiliUly / orta jamlar
 • Şol sanda süzgüç we s-duzak.
 • ReňkSüle, daş çal, kofe we ​​ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklik

  Kwarsyň tebigy reňk üýtgemeleri her çüýşäni aşhanaňyza özboluşly görnüş getirýär.Surfaceer çydamly we çyzylmalara, ýylylyga, tegmillere we täsirlere çydamlydyr.

  Gapak: Poslamaýan polat

  Möhür: polietilen köpük

  Möhürler: Sintetiki kauçuk

  Gämi duralgasy, lýubkanyň köp ýyllap gözelligini saklamagy üçin 1 çüýşe, çüýşäni her gezek suwdan we ýumşak ýuwujy serişdeden ýuwup arassalamaly.

  Arassalamak usuly: Gury arassa mata bilen süpüriň.

  Kvarts kompozisiýasy gaty gaty bolany üçin, bu lýubka çyzylmalara we kesilmegine ýokary çydamlydyr.

  Smoothumşak, gözenekli däl ýeri meneklere çydamly.

  Material ýylylyga çydamly we wagtyň geçmegi bilen şol bir tebigy görnüşi we gurluşy saklaýar.

  25 ýyl kepillik.Kepillik kitapçasyndaky şertler hakda okaň.

  Örän dykyz we düýbünden gözeneksiz we hapa bolany üçin gaty arassaçylyk.

  2

  Eltip bermek

  Deňiz ýük daşamak we hyzmat etmek

  1. Eltip bermek we eltip bermek: Önüm wagtyna görä wagtynda eltip bermek.

  2. Hyzmat etmek: 24 sagat onlaýn.

  _DSC8289
  _DSC8288

  Sorag-jogap

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Biz zawod.Üç esasy önümçilik bazamyz bar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Adatça önümçilik wagty 30-45 gün.Mukdaryna görä.

  S: Mysal nädip almaly?

  J: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy nusga gerekdigine göz ýetiriň.Umuman, nusgaňyzy öndürmek üçin 25-30 gün gerek bolar.

  S: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: Nusgalary tölemek, 100% öňünden.Umumy sargytlar, öňünden 30% T / T, iberilmezden ozal balans.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň