sahypa_banner

Jübüt jam Kwatz material aşhana çüýşesi


 • ModelCES2028
 • MaterialKwats
 • Ölçegi810x480x200mm
 • ReňkKofe, çal, gara, ak, süle we ş.m.
 • Gurnama usulystolyň aşagynda
 • Çuňluk200mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünliklerimiz

  1. 300-den gowrak model bar we adaty ýasalan dizaýn hoş geldiňiz!Köp ýyllap ösüş, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça ýöriteleşdik.

  2. Moershu zawodynyň täze önümi her aý täzelemek üçin öz galyndy topary bar!Çyzgyňyz bilen düzülen ýaly mesele ýok. OEM / ODM hoş geldiňiz.

  Kwars daş lýubkalarynyň peýdalary barada öwreniň

  Kwars daş lýubkalary, esasan, kwars çäge tozy, rezin, pigmentler we ş.m. ýaly emeli usullar arkaly emele gelen emeli kwars daş kompozit lýubkalardyr.

  1. hardokary gatylyk: Gatylyk pyçaklaryňkydan has ýokary, şonuň üçin pyçaklar kwars daşynyň üstünde dyrmaşyp bilmeýär.

  2. Güýçli tegmile garşylygy: Kwars daşy wakuum şertlerinde öndürilen dykyz we gözenek däl birleşýän materialdyr we kwarsyň üstü aşhanadaky kislota we aşgarlara gowy poslama garşylygy bar.

  3. Uzak ulanmagyň wagty: Kwars daşynyň ýalpyldawuk we ýagty ýüzünde 30-dan gowrak çylşyrymly ýalpyldawuklyk bar.Gündelik arassalamak diňe ýönekeý we aňsat suw bilen ýuwulmalydyr.Uzak wagtlap ulanylandan soňam, onuň üstü täze tehniki nokat ýaly ýagty, hiç hili tehniki hyzmat we tehniki hyzmat talap etmeýär.

  4. Fireangyna garşylyk: Tebigy kwars kristaly, ýokary temperatura bilen kontakt sebäpli ýanmaga sebäp bolmaýan, şeýle hem emeli daş we beýleki taýaklar bilen deňeşdirip bolmaýan ýokary temperatura garşylyk häsiýetine eýe bolan adaty refrakter materialdyr.

  5. Zäherli däl we radiasiýa däl: Kwars daşynyň üstü tekiz, tekiz we dyrnaklar galmaýar.Dykyz we gözenek däl material gurluşy bakteriýalary gizlener ýaly edýär we iýmit, howpsuz we zäherli däl iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup biler.Simpleönekeý stil, ussatlyk, ajaýyp we arassa önümleri düşündirmek üçin materiallary batyrgaý we döredijilikli saýlamak bilen.

  Moershu saýlaň, hünäri saýlaň.

  2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň